MASSAGGI

MASSAGGI
Massaggio parziale (30 min) €30
Massaggio Relax (60 min) €50
Massaggio decontratturante (60 min) €60
Massaggio drenante (90 min) €70
Ayurveda Kerala (60 min) €60
Ayurveda Abyanga (90 min) €75