PREZZI SALA PESI

Tipologia Abbonamento 1 mese 3 mesi 6 mesi 10 mesi annuale
Orario Libero 58,00 139,00 250,00 385,00 420,00
Orario Ridotto (fino alle 16:00) 50,00 120,00 215,00 330,00 360,00
Studenti e Silverage (fino alle 16:00) 42,00 105,00 180,00 295,00 320,00
Orario Ridotto dalle 20:00 30,00

Ingresso singolo € 7,00

Abbonamento 10 ingressi (validità 2 mesi) € 60,00

Tipologia Abbonamento 1 mese 3 mesi 6 mesi 10 mesi annuale
Orario Libero 58,00 139,00 250,00 385,00 420,00
Orario Ridotto (fino alle 16:00) 50,00 120,00 215,00 330,00 360,00
Studenti e Silverage (fino alle 16:00) 42,00 105,00 180,00 295,00 320,00
Orario Ridotto dalle 20:00 30,00

Ingresso singolo € 7,00

Abbonamento 10 ingressi (validità 2 mesi) € 60,00